Szanowni Rodzice; Drodzy Uczniowie!

Trwa już rekrutacja na organizowane w szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  "Po  nitce do kłębka - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu".   Głównym celem reaalizowanego projektujest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. Z pozyskanych funduszy powstanie nowoczesna pracownia techniczna i gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo - biologiczna i matematyczne. Zakupiona zostanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV - VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I - III. Modernizacji będzie poddana istniejaca już serwerownia. Szkoła pozyska liczne nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Już dzś zapraszamy na następujace zajęcia:

Koło literacko - teatralne - opiekun Halina Spieczyńska;

- Zajęcia sportowe - Fitness - opiekun Agnieszka Kwiatkowska;

- Zajęcia techniczne " Młody technik" - opiekun Ewa Tereszczak

- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej - opiekun Marta Romanowska;

- Koło przyrodniczo - doświadczalne - opiekun Anna Niewczas;

- Zajęcia sportowo - ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I - III  - opiekun Małgorzata Bochenek, Marlena Wiśniewska;

- Zajęcia logopedyczne  - opiekun Joanna Jagiełło, Anna Wałdoch;

- Zajęcia dla dyslektyków - opiekun Katarzyna Kania, Sandra Undro

Już wkrótce zajęcia z doradztwa zawodowego oraz konsultacje psychologiczne.                                                                                                                

Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać u opiekunów zajęć oraz u koordynatora Ewy Pastusiak.     

Rodzic ucznia, który   będzie deklarował udział dziecka w wybranych zadaniach projektowych zobowiazany jest złożyć wymagany komplet dokumentów. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej.

W ramach projektu swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę, aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie reforma oświatowa oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu: tyflopedagogiki, socjologii i rewalidacji.
Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miarę XXI wieku.