Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pt. „Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.

Wartość projektu: 450 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 334 529,97 zł

Szanowni Rodzice; Drodzy Uczniowie!

Trwa już rekrutacja na organizowane w szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  "Po  nitce do kłębka - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu".   Głównym celem reaalizowanego projektujest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. Z pozyskanych funduszy powstanie nowoczesna pracownia techniczna i gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo - biologiczna i matematyczne. Zakupiona zostanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV - VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I - III. Modernizacji będzie poddana istniejaca już serwerownia. Szkoła pozyska liczne nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Harmonogram zajęć z projektu „ Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu”

W tym dziale znajdują się krótkie opisy zajęć realizowanych w ramach projektu "Po nitce do kłębka...". Są to między innymi: koło literacko - teatralne, zajęcia sportowe - Fitness, zajęcia techniczne " Młody technik", zajęcia gimnastyki korekcyjnej, koło przyrodniczo - doświadczalne, zajęcia sportowo - ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I - III, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dyslektyków, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz konsultacje psychologiczne.        

Więcej: Zajęcia z projektu