„BĄDŹ  PRZEBOJOWY  JAK  ŚWIAT  CYFROWY” 
(BE BOLD AS THE DIGITAL WORLD)

Środki na realizację projektu pozyskano z funduszy Unii Europejskiej

Czas trwania projektu: październik 2019 - lipiec 2021

Pomysłodawca i koordynator projektu: Michał Staszewski

HISTORIA  I  CELE:

Jako Szkoła Podstawowa nr 4 w Wałczu uczestniczyliśmy w roli partnera kilka lat temu w projekcie europejskim w ramach programu Comenius. Badając potrzeby naszych uczniów i nauczycieli oraz wykorzystując doświadczenia z poprzedniego projektu postanowiliśmy poszukać partnerów za granicą i zawnioskować o rolę koordynatora w nowym projekcie. Po wielomiesięcznej pracy uzyskaliśmy akceptację Narodowej Agencji i wraz z partnerami z Litwy, Rumunii oraz Turcji rozpoczynamy działania projektowe.

Dzięki projektowi chcielibyśmy wykorzystać potencjał drzemiący w technologiach informacyjnych oraz korzystaniu z Internetu, gdyż dzieci ciągle nastawione są głównie na rozrywkę, gdy użytkują sprzęt elektroniczny.

Jednocześnie znając zalety korzystania z Internetu musimy pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas poruszania się w globalnej wiosce, co będzie jednym z naszych priorytetów.

Celem naszego projektu jest wdrożenie jak największej liczby metod i technik pracy związanych z użytkowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji programu nauczania oraz podnoszeniu kompetencji kluczowych uczniów. Naturalnie, zakładamy iż wzrosną również kompetencje nauczycieli w zakresie wymienionych aspektów oraz zapoznanie z trendami nauczania w innych obszarach kulturowych, co można z korzyścią zaimplementować w naszej placówce.

Projekt powstał w ramach programu Erasmus+: Edukacja szkolna – projekt współpracy szkół.

Pod koniec lipca uzyskaliśmy informację o akceptacji wniosku. Jako koordynatorzy uzyskaliśmy 10 miejsce na 150 wniosków przyznanych i 265 złożonych, a projekt oceniono na 92,5 punkty na 100 możliwych. W naszym powiecie jesteśmy jedyną szkołą która pozyskała takie dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ tego typu.

W projekcie weźmie bezpośrednio udział przeszło 1000 dzieci i ponad 200 nauczycieli ze wszystkich szkół projektu.

Łącznie na projekt przyznano nam prawie 475 tysięcy złotych, z czego naszej szkole przypadnie około 150 tys. złotych, oczywiście po przeliczeniu z euro.

Dofinansowanie zdobyte w ramach programu Erasmus+ pozwoli na doposażenie bazy szkolnej w sprzęt pozwalający na pełne wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) – np. tabletów, czy monitorów multimedialnych lecz także umożliwi zdobycie nowych doświadczeń językowych, pedagogicznych, merytorycznych i kulturowych. Większa część funduszy zostanie przeznaczona bowiem na międzynarodowe podróże – mobilności. Są one jednym z najważniejszych elementów działań projektowych. Mobilności to wyjazdy do krajów partnerskich, a podczas trwania tego projektu będą miały miejsce 2 rodzaje takich mobilności – dla uczniów oraz nauczycieli.

W planie każda ze szkół uczestniczących w projekcie ma 3 kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe do krajów partnerskich dla nauczycieli. Szkolenia będą związane z tematyką projektu i będą angażowały nie tylko nauczycieli i uczniów z danych szkół, lecz także ekspertów zaproszonych do współpracy.

Drugim rodzajem mobilności będą kilkudniowe wymiany uczniów, również odbywające się na terenie każdego kraju z projektu. Dzieci będą miały okazję nie tylko na zwiększenie kompetencji cyfrowych i językowych, lecz także na obcowanie z innymi kulturami oraz nawiązanie bliższych relacji z konkretnymi uczniami z zagranicy.

Pierwsze spotkanie krajów, na początku listopada, odbyło się w Wałczu, gdzie gościliśmy delegacje nauczycieli z krajów partnerskich.

Wszystkie szkoły będą współpracowały z różnorakimi placówkami, takimi jak biblioteki, organy prowadzące szkoły, instytucje i firmy informatyczne, służby ratownicze i inne.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WŚRÓD UCZNIÓW:

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym
 • Porozumiewanie się w językach obcych.
 • Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.
 • Kompetencje informatyczne.
 • Umiejętność uczenia się
 • Kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • Inicjatywność i przedsiębiorczość
 • Świadomość i ekspresja kulturalna

WYBRANE  DZIAŁANIA, KTÓRE PODEJMIE KAŻDA SZKOŁA:

 • nagrywanie działań oraz lekcji urządzeniami cyfrowymi, edycja oraz publikacja przez uczniów
 • szersze zapoznanie się z historią informatyzacji na zajęciach lekcyjnych
 • założenie i prowadzenie bloga opisującego nasze działania
 • wymiana mailowa miedzy uczniami ( również na komunikatorach internetowych)
 • wyszukiwanie informacji w Internecie na początku wybranych lekcji
 • szkolenia wykorzystujące nowoczesne technologie w procesach nauczania/uczenia się
 • wycieczka do muzeum komputerów/ techniki lub podobnych placówek
 • wykonanie zdjęć „selfie” po realizacji zadań
 • dbanie o bezpieczeństwo w Internecie i przeciwdziałanie cyberprzemocy
 • albumy  z działań (z fotografiami)
 • seminarium dla uczniów na temat wpływu technologii informatycznych na uczenie się
 • tworzenie przez uczniów lekcji poprzez strony internetowe learningapps, quizlet, kahoot lub podobne oraz używanie ich na zajęciach np. minimum raz w miesiącu
 • wizyty w lokalnych firmach IT, lokalnych wydziałach uczelni oraz wojskowej jednostce łącznościowej
 • tworzenie filmów z wybranymi elementami podstawy programowej z wybranych przedmiotów
 • tworzenie gier edukacyjnych
 • tworzenie quizów o krajach uczestniczących w projekcie i wspólne ich przeprowadzenie podczas wideokonferencji
 • wizyty uczniów w krajach partnerskich podczas wizyt roboczych
 • organizacja konkursów pierwszej pomocy, przyrodniczych i innych przy pomocy technologii cyfrowych
 • tworzenie i wystawy prac artystycznych stworzonych cyfrowo
 • prezentacja osiągnięć podczas cyklicznych Dni Kompetencji

Rozpowszechnianie:

Działania projektowe rozpowszechniane cyklicznie w lokalnej prasie/telewizji/ stronach internetowych oraz na blogu.

UCZESTNICY:

Koordynator:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego
Wałcz, Polska
Liczba uczniów: 700 (wiek 6-15)

Partnerzy:

Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi
Miejscowość: Stambuł, Turcja (ludność ok. 15 mln.)
Liczba uczniów: 950 (wiek 7-16)
Strona internetowa: bahcelievlerbilsem.meb.k12.tr

Scoala Gimnazjala 11
Miejscowość: Buzau, Rumunia (ludność ok. 130 tys.)
Liczba uczniów: 2000
Strona internetowa: https://sites.google.com/site/scoala11buzau/

Taurages Tarailiu Progimnazija
Miejscowość: Taurogi, Litwa (ludność ok. 24 tys.)
Liczba uczniów: 270 (wiek 6-14)
Strona internetowa: https://www.tarailiai.lm.lt/