Najważniejszym celem naszej szkoły jest współdziałanie i wzajemne wspieranie się nauczycieli oraz rodziców w kształtowaniu u uczniów pozytywnych cech, a w szczególności szeroko pojętej odpowiedzialności.

W sferze społecznej:

 • Zna prawa i obowiązki ucznia, przestrzega zasad i norm obowiązujących w szkole,

 • Zna swoje miejsce w klasie i w szkole,

 • Ma poczucie przynależności do klasy i szkoły,

 • Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

 • Zna konsekwencje łamania przyjętych norm społecznych,

 • Przestrzega zasad tolerancji i kulturalnego zachowania się w stosunku do innych,

 • Prezentuje swoje poglądy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,

 • Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia,

 • Zna i i szanuje tradycje oraz symbole narodowe i europejskie,

 • Czuje się członkiem społeczności regionalnej, obywatelem swojego kraju, Europejczykiem i patriotą,

 • Zna i szanuje zasady tolerancji w stosunku do innych kultur,

 • Rozumie istotę odpowiedzialności prawnej i moralnej,

 • Nie stosuje agresji wobec siebie i innych,

 • Szanuje godność własną i innych,

 • Mądrze korzysta z różnych form medialnych i potrafi ocenić ich wartość

 • Podejmuje decyzje i bierze odpowiedzialność za własne działania,

 • Wyraża i uzasadnia własne zdanie,

 • Aktywnie słucha innych i szanuje ich opinie,

 • Odróżnia opinie od faktów,

 • Dokonuje samooceny i autoprezentacji,

 • Rozwiązuje sytuacje problemowe i negocjuje,

 • Bierze udział w pracach na rzecz innych,

 • występuje publicznie,

 • widzipotrzebę nieustannego doskonalenia się w pracy nad sobą,

 • jest tolerancyjny,

 • dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem planując swoje zajęcia,

 • szanuje swój czas i innych,

 

W sferze naukowej:

 • umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,

 • kształtuje swoje nawyki czytelnicze,

 • potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych,

 • umie korzystać z różnych źródeł informacji,

 • rozwija swoje kompetencje informatyczne oraz stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu,

 • rozwija swoje kompetencje przedsiębiorczości i inicjatywy,

 • zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia,

 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

 • posiada umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów,

 • jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia,

 • konfrontuje plany, marzenia z ich realizacją.

 

W sferze kulturowej:

 • zna i szanuje tradycje oraz symbole narodowej europejskie,

 • zna i stosuje zasady tolerancji w stosunku do innych kultur,

 • szanuje symbole narodowe i regionalne oraz wie, jak zachować się wobec nich,

 • wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji,

 • orientuje się w dziedzictwie kulturowym naszego regionu,

 • uczestniczy w różnych formach kultury( koncerty muzyki tradycyjnej, wystawy plastyczne, teatr, muzeum,opera, kino),

 • wyraża własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,

 • czuje przynależność do społeczności szkolnej,

 • interesuje się zmianami zachodzącymi w świecie.

 

Gwarantujemy

 • Odlotowe lekcje
 • Skuteczną naukę
 • Bezpieczne otoczenie
 • Sympatyczną atmosferę

Zapewniamy

 • Pomoc każdemu potrzebującemu
 • Wsparcie psychologa i pedagoga
 • Świetnie wyposażone sale dydaktyczne
 • Opiekę świetlicową

Oferujemy

 • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe
 • Wyjazdy integracyjne
 • Wycieczki edukacyjne
 • Pyszne domowe obiady