To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Kiedy powstała nasza szkoła? Jak toczyły się jej dzieje? Jak wyglądało życie szkoły 70 lat temu, 50 lat temu? Czym żyli uczniowie i nauczyciele szkoły? Być może kiedyś powstanie monografia szkoły.

Tymczasem poznajcie naszą historię... 

W dniu 1 września 2006 r. minęła 40 rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu; popularnej "czwórki" - szkoły 1200. Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Budowę szkoły wymusiły potrzeby rozwojowe miasta. Rozwój zakładów pracy i budownictwa wpłynął na wzrost ludności miasta. Czynniki te spowodowały przegęszczenie w trzech szkołach podstawowych, a to zmusiło władze oświatowe do zaplanowania budowy czwartej podstawówki. Już w trakcie budowy stwierdzono, że szkoła ta będzie za mała na szybko wzrastające potrzeby rodzin w rozbudowującym się mieście w kierunku północnym.

Budowę rozpoczęto 30 lipca 1965 roku, na miejscu gospodarstwa rolnego przy Al. Tysiąclecia. Szkołę zbudowano z funduszy SFBSiI. Świadczenia przekazywało 176 różnych instytucji i zakładów z powiatu wałeckiego woj. koszalińskiego; między innymi 50 PGR-ów, 25 szkół i przedszkoli, 12 nadleśnictw, jednostki wojskowe z powiatu wałeckiego.

Społeczny Komitet Budowy Szkoły Tysiąclecia powstał 14 października 1964 roku w Prezydium MRN pod przewodnictwem Władysława Wilickiego - przewodniczącego PMRN. Już 10 października 1965 roku na budowie zostały wykonane wykopy pod fundamenty, część dojazdów, doprowadzono elektryczność i dostarczono część materiałów budowlanych. Kierownikiem budowy był Leonard Buhl z Wałeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, a kierownikiem nadzoru budowy szkoły został inż. L. Kretkowski z DBOR.

Po zmianie na stanowisku przewodniczącego Prezydium Miejskiego Rady Narodowej, przewodnictwo Społecznego Komitetu Budowy Szkoły objęła 13 października 1965 roku nowo wybrana przewodnicząca Prezydium MRN Danuta Góra i za jej kadencji zbudowano szkołę.

Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej odbyło się w sierpniu 1966 roku w Świetlicy Dworcowej pod przewodnictwem pierwszego kierownika szkoły Mieczysława Świekatowskiego. Nauczanie rozpoczęło się 1 września w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu na drugiej zmianie, a klasy ósme uczyły się w LO. W nowo zbudowanej szkole nie mogły odbywać się lekcje, gdyż trwały tam jeszcze prace wykończeniowe.

Otwarcie "czwórki" nastąpiło 30 października 1966 roku o godzinie 11.00. Wzięli w nim udział Kazimierz Kędzierski - przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, gen. bryg. Józef Stebelski - z Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Danuta Góra - przewodnicząca Prezydium Miejskiego Rady Narodowej, Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Koszalinie i wielu zaproszonych gości z zakładów pracy i organizacji polityczno - społecznych. Szkole nadano imię Zdobywców Wału Pomorskiego. Cała uroczystość odbywała się w obecności społeczeństwa i całej społeczności szkolnej. Młodzież szkolna powitała gości częścią artystyczną. Gościom najbardziej podobał się występ zespołu tanecznego w strojach regionalnych. Zespół ten przygotowała nauczycielka Irena Mandziejewska. Mimo uroczystego otwarcia szkoły lekcje i zajęcia odbywały się nadal w Szkole Podstawowej nr 2 i LO. Dopiero w dniu 21 listopada 1966 roku odbyły się po raz pierwszy normalne zajęcia lekcyjne w nowo zbudowanej szkole.

 

Szkoła przystosowana była do 800 uczniów i posiadała 15 izb lekcyjnych, pracownie przedmiotowe biologii, fizyki z chemią i pracownie zajęć technicznych dla dziewcząt i chłopców. Pracownię dla chłopców wygospodarowano w pomieszczeniach piwnicznych. Do zajęć wf wybudowano także salę gimnastyczną o powierzchni 180 m2, gabinet lekarski i świetlicę dla dzieci rodziców pracujących ze stołówka i kuchnią.Szkołę wybudowano wg typowego projektu "Tysiąclatki", który charakteryzował się prostotą i oszczędnością. Koszt budowy wyniósł ok. 8,5 mln zł, a cały teren zabudowy i rekreacji wynosił 1,33 ha.

Nauką objęto 847 uczniów w 22 oddziałach (klasy I - 4 oddziały., klasy II - 3, klasy III - 2, klasy IV - 3, klasy V - 3, klasy VI - 3, klasy VII - 2, klasy VIII - 2 oddziały). Z tej liczby zostało promowanych 794 uczniów , co stanowiło 93,7 %, a 53 było nie promowanych.

W pierwszym roku nauki ukończyło szkołę 65 absolwentów. Wielu z nich ukończyło studia i pełni różne, ważne funkcje zawodowe. Jeden z nich Kazimierz Nowaczyk jest naukowcem, fizykiem Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie pracującym na uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych między innymi nad fotoluminescencją w spektroskopii molekularnej. Badając mikroskopem stężenie wapnia, można określić długość życia człowieka.

Ten jeden przykład absolwenta wskazuje nam, jaką niewiadomą istotą jest nasz uczeń, jakiemu człowiekowi dajemy początek wiedzy.

Nauczyciele pierwszej rady pedagogicznej posiadali wymagane kompetencje i wykształcenie pedagogiczne do nauczania od I - VIII klasy. W nauczaniu zatrudnionych było 24 nauczycieli, a w świetlicy i bibliotece po dwóch nauczycieli. Z 28 nauczycieli 19 było z wykształceniem w zakresie studium nauczycielskiego, 8 ze średnim pedagogicznym i jeden z wykształceniem wyższym bez tytułu magistra. Już w pierwszym roku pracy kierownik szkoły uzyskał tytuł magistra na dobrym poziomie, a dobre cechy osobowościowe i nienaganna kultura osobista nauczycieli pozwoliły stworzyć wspaniały zespół rady pedagogicznej.

Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem, bo przecież trzeba było stworzyć od nowa bazę i system pracy szkoły. W zaadaptowanych pomieszczeniach urządzono pracownię dla chłopców. Już w krótkim czasie pomieszczenia szkolne przyjęły charakter klasopracowni i gabinetów przedmiotowych.

Zrobili to nauczyciele zdolni, chętni do pracy ukierunkowanej przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów merytorycznych i dydaktyczno - wychowawczych.