W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły są zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma  kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Lp. Termin Rodzaj świąt, dni wolnych, spotkań
1 11-12 września 2018r.
wtorek, środa
Spotkania Dyrekcji i Nauczycieli z Rodzicami - przekazanie informacji dotyczących roku szkolnego
2 5 listopada 2018r.
poniedziałek 
 "Pierwszy poniedziałek"
- spotkania z rodzicami od godziny 16.30
3 10 grudnia 2018r.
poniedziałek
 "Pierwszy poniedziałek"
- wyjątkowo drugi poniedziałek miesiąca - spotkania z rodzicami od godziny 16.30. Przekazanie informacji o przewidywanej śródrocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub o obniżonej ocenie z zachowania.
4 22-23 stycznia 2019r.
wtorek, środa 
Spotkania z Rodzicami. 
5 4 marca 2019r.
poniedziałek
"Pierwszy poniedziałek"
- spotkania z rodzicami od godziny 16.30
6 1 kwietnia 2019r.
poniedziałek
"Pierwszy poniedziałek"
- spotkania z rodzicami od godziny 16.30
7 13 maja 2019r.
poniedziałek
 "Pierwszy poniedziałek"
- wyjątkowo drugi poniedziałek miesiąca - spotkania z rodzicami od godziny 16.30. Przekazanie informacji o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub o obniżonej ocenie z zachowania.
8 4-5 czerwca 2019r.
wtorek, środa
Spotkania z Rodzicami. Informacja o wystawionych ocenach rocznych.