Ocena poprawna:

1) Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości:

  1. uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
  2. ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nie przygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną;

2) Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać;

3) Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły;

4) Poprawnie posługuje się mową ojczystą;

5) Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, wycieczek imprez i zawodów sportowych;

6) Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy;

7) Zna zasady okazywana szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad.