Ocena dobra:

1) Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne:

  1. uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny,
  2. ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną;

2) Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły:

  1. troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne;

3) Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły (godnie reprezentuje szkołę);

4) Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów;

5) Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób i miejsce spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych);

6) Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny;

7) Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym.