• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

Po nitce do kłębka......

 logo projekt


Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu".
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.
 
Wartość projektu: 450 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 334 529,97 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.
 
Celem projektu jest: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do poruszania się na rynku pracy oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
 
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
 1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 200 uczniów.
 2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 15 nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.
Wsparciem projektowym zostanie objętych 669 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu oraz 20 zatrudnionych w szkole nauczycieli.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
 
1) Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
 1. Z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 2. Logopedyczne.
 3. Dla uczniów z opiniami o dysleksji.
 4. Sportowo- ogólnorozwojowe.
 5. Z gimnastyki korekcyjnej.
 6. Taneczne.
 7. Rozwijające zainteresowania: szachy, koło literacko – dziennikarskie, fotograficzne, teatralne.
 8. Konsultacje psychologa.

2) Szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli.

3) Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do pracy z uczniem oraz sprzęt multimedialny.

4) Wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i oprogramowanie multimedialne z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz zakup komputerów i modernizacja serwerowni.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (uczeń)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika indywidualnego w ramach projektu (uczeń)

Oświadczenie uczestnika projektu (uczeń)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (dla nauczyciela)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika indywidualnego w ramach projektu (nauczyciel)

Oświadczenie uczestnika projektu (nauczyciel)